Обяви и профил на купувача

 

Покана: Процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на "Част от недвижим имот представляващ две помещения и търговска площ" с обща квадратура 67,35 кв.м. под козирка, находяща се на територията на Лечебен минерален плаж "Овча купел", гр. София
Възложител: Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация /НСБФТР/ ЕАД - София
Документи:

Изтегли документацията »


Покана: Покана за оферта за комплексно банково обслужване на стопанската дейност на НСБФТР ЕАД гр. София за срок от три (3) години
Възложител: Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация /НСБФТР/ ЕАД - София
Документи:

Изтегли покана »

Изтегли ценова оферта »


Документи: “Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции за нуждите на НСБФТР – ЕАД”
 

Протокол »

Приложение »

Решение »


  Храна: Протокол
Решение
Протокол

  Банка

  Охрана

ОБЯВЛЕНИЕ в. Телеграф 27.04.2016г. В обява от 20.04.2016 г., публикувана във вестник „Телеграф”,за конкурс за отдаване под наем на „Част от недвижим имот представляващ – „Две помещения с обща полезна площ 20 кв.м. и 47,35 кв.м. площ под навес (козирка) - търговска площ " с обща площ 67,35 кв.м., находяща се на територията на Лечебен минерален плаж „Овча купел", гр.София. бул. „Овча купел" №2В, предназначени за бар — кафе с търговска дейност за продажба на хранителни и безалкохолни напитки, без алкохол и цигари”.
В т.5 е допусната техническа грешка. Текстът „ до 20.04.2016г.” да се чете „от 20.04.2016г.”

ОБЯВЛЕНИЕ в. Телеграф 20.04.2016г.

На основание чл. 16 във връзка с чл. 14 и Раздел V от Правилника за реда за упражняване на правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. НСБФТР ЕАД, обявява конкурс за отдаване под наем на „Част от недвижим имот представляващ – „Две помещения с обща полезна площ 20 кв.м. и 47,35 кв.м. площ под навес (козирка) - търговска площ " с обща площ 67,35 кв.м., находяща се на територията на Лечебен минерален плаж „Овча купел", гр.София. бул. „Овча купел" №2В, предназначени за бар — кафе с търговска дейност за продажба на хранителни и безалкохолни напитки, без алкохол и цигари”.

 

Условия по конкурса:

  1. До участие се допускат при еднакви условия всички физически и/или юридически лица, регистрирани, съгласно Българското законодателство и представили документите изброени в „Общи условия участие ", към конкурсната документация;
  2. Минимална начална цена на конкурса — 427.60 (четиристотин двадесет и седем лева и шестдесет стотинки) лева на месец, без включен ДДС и консумативи;
  3. Класирането на кандидатите се извършва съгласно критерии и методиката за оценка на предложенията намиращи се в документацията.
  4. Срок на договора за наем е за 4 месеца през летния сезон от 01.06 до 30.09.2016г.
  5. Документацията за участие в конкурса се получава всеки работен ден до 20.04. 2016г. е деловодството на Болницата от 08.00ч. до 15.00ч., срещу квитанция за платена конкурсна документация е в размер на 40.00 /четиридесет/ лв. с ДДС, платими по сметка или в касата на лечебното заведение — гр. София, бул. „Овча купел” №2В.
  6. Депозита за участие е в размер на 400.00 /четиристотин/ лв. с ДДС, платими по сметка или в касата на лечебното заведение — гр. София, бул. „Овча купел” №2В.
  7. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден в срок от 20.04.2016г. до 03.05.2016г.;
  8. Кандидатите подават предложения за участие в срок до 12.00 часа на 03.05.2016г.  в деловодството на НСБФТР — ЕАД. Заявлението се подава в запечатан непрозрачен плик. Върху плика кандидата посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс или електронен адрес. Документи  изпратени по пощата или получени след крайния срок за подаване няма да бъдат разглеждани.
  9. Кандидатите или техни упълномощени представители имат право да присъстват на отварянето на подадените предложения, което ще се проведе в 10.00 часа на 04.05.2016г., в заседателната зала /сграда лекарски кабинети/ на НСБФТР — ЕАД. гр. София, бул. „Овча купел" №2В.
  10. Наемодателя си запазва право на преценка по чл.16, ал.4 от ПРУПДТДДУК за провеждане на преговори с кандидатите, класирани до трето място от назначената комисия за провеждане на конкурса.

Покана: ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

“ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА /ЗАКУСКА, ОБЯД И ВЕЧЕРЯ/ ЗА ПАЦИЕНТИ И ДЕЖУРЕН ПЕРСОНАЛ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НСБФТР – ЕАД”
Възложител: Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация /НСБФТР/ ЕАД - София
Документи:

Документация »

Обявление »

Решение »

Списък за остойностяване »

 

Архив:

 

Покана: Покана за търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството, представляващ поземлен имот в гр. София
Възложител: Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация /НСБФТР/ ЕАД - София
Документи:

Изтегли заповед за прекратяване »

Изтегли заповед »

Виж публикация във в. Монитор »


Покана: Покана за търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, собственост на дружеството, представляващ двуетажна сграда в гр. София
Възложител: Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация /НСБФТР/ ЕАД - София
Документи:

Изтегли заповед за прекратяване »

Изтегли заповед »

Виж публикация във в. Монитор »


Покана: Покана за оферта за Денонощна невъоръжена физическа охрана
Възложител: Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация /НСБФТР/ ЕАД - София
Документи:

Изтегли покана »

Изтегли документация за участие »

Съобщение І 24.02.2015 г. »

Протокол »


Покана: Покана за оферта за комплексно банково обслужване на стопанската дейност на НСБФТР ЕАД гр. София за срок от една година
Възложител: Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация /НСБФТР/ ЕАД - София
Документи:

Изтегли повторна покана »

Изтегли ценова оферта І 17.02.2015 г.»

 

Изтегли покана »

Изтегли ценова оферта »


АОП: Обявление за обществена поръчка (633460)
Възложител: Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация /НСБФТР/ ЕАД - София
Получен на: 14-11-2014
Преписка: 01276-2014-0002 (Отворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Ежедневно приготвяне на храна за пациентите и дежурния персонал на лечебното заведение за закуска, обяд и вечеря приготвена в кухня на изпълнителя и ежедневна доставка на храната с транспорт на изпълнителя по заявка на възложителя за количествата храна от предходния ден, за една календарна година за около 29 000 хранодни
Описание: Избор на изпълнител за : Ежедневно приготвяне на храна за пациентите и дежурния персонал на лечебното заведение за закуска, обяд и вечеря приготвена в кухня на изпълнителя и ежедневна доставка на храната с транспорт на изпълнителя по заявка на възложителя за количествата храна от предходния ден, за една календарна година за около 29 000 хранодни
Документи:

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 15/01/2015 13:00

 

Изтегли тръжни документи »

Изтегли протокол от работата на комисията »

Съобщение за отваряне на плик №3 »

Протокол от комисия за избор на изпълнител за доставка на храна »

Решение за възлагане на поръчката »


АОП: Решение (631862)
Възложител: Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация /НСБФТР/ ЕАД - София
Получен на: 04-11-2014
Преписка: 01276-2014-0001 (---)
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Описание: Предмет на поръчката е „Борсова сделка за периодични доставки на гориво за отопление /Газьол за отопление/, за нуждите на Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация ЕАД, София, бул. Овча купел 2 В - лечебното заведение за болнична помощ, за срок от две години. Количество до 30 000 литра на година. Посоченото количество е прогнозно и Възложителят си запазва право да заяви доставка на действително необходимите количества за срока на изпълнение на договора.